Links

👩‍💻 Yapay Sinir Ağlarıyla ilgili Pyhton Kod Parçaları

📚 ML'de Genel Kod Parçaları

💥 Sigmoid Fonksiyonu

➗ Formül
👩‍💻 Kod
sigmoid(x)=11+exp(x)sigmoid(x)=\frac{1}{1+exp(-x)}
def sigmoid(x):
"""
Argümanlar:
x -- Skaler, dizi veya matris
Dönüş değeri:
result -- sigmoid(x)
"""
result = 1 /( 1 + np.exp(-x) )
return result

🚀 Sigmoid Gradient

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
backpropagation kullanarak loss fonksiyonlarını optimize etmek için gradient'leri hesaplayan fonksiyon
def sigmoid_derivative(x):
"""
Sigmoid fonksiyonunun gradient'ını (eğim veya türev olarak da adlandırılır), x girdisine göre hesaplar
Argümanlar:
x -- scaler veya Numpy dizisi
Dönüş değeri:
ds -- Hesaplanan gradient.
"""
s = 1 / (1 + np.exp(-x))
ds = s * (1 - s)
return ds

👩‍🔧 Dizileri (Veya resimleri) Yeniden Şekillendirme

👩‍💻 Kod
def arr2vec(arr, target):
"""
Argümanlar:
image -- (length, height, depth) boyutunda bir Numpy dizisi
Dönüş değeri:
v -- (length*height*depth, 1) boyutunda bir vektör
"""
v = image.reshape(image.shape[0] * image.shape[1] * image.shape[2], 1)
return v

💥 Satırları Normalize Etme

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
X'in her satır vektörünü normuna göre bölme.
Normalization(x)=xxNormalization(x)=\frac{x}{||x||}
def normalizeRows(x):
"""
Argümanlar:
x -- (n, m) boyutunda bir Numpy dizisi
Dönüş değeri:
x -- Normalize edilmiş (satıra göre) Numpy matrisi.
"""
# Normları hesaplama
x_norm = np.linalg.norm(x, axis=1, keepdims=True)
# x'i normuna bölme
x = x / x_norm
return x

🎨 Softmax Fonksiyonu

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
Algoritmanın iki veya daha fazla sınıfı sınıflandırması gerektiğinde kullanılan normalleştirme fonksiyonu
Softmax(xi)=exp(xi)jexp(xj)Softmax(x_i)=\frac{exp(x_i)}{\sum_{j}exp(x_j)}
def softmax(x):
"""X girişinin her satırı için softmax değerini hesaplar.
Argümanlar:
x -- (n,m) boyutunda bir matris
Dönüş değeri:
s -- (X, m) şeklindeki softmax x değerine eşit bir matris matrisi
"""
# Exp () element-wise komutunu x'e uygulama
x_exp = np.exp(x)
# X_exp'nin her satırını toplayan bir vektör x_sum oluşturma
x_sum = np.sum(x_exp, axis=1, keepdims=True)
# Softmax (x)'in x_exp'i x_sum ile bölerek hesaplanması.
# numpy broadcasting otomatik olarak kullanılacak
s = x_exp / x_sum
return s

🤸‍♀️ L1 Loss Fonksiyonu

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formüla
👩‍💻 Kod
Kayıp, modelin performansını değerlendirmek için kullanılır. Kayıp ne kadar büyükse, tahminlerin (ŷ) gerçek değerlerden (y) o kadar farklı olmasıdır. Derin öğrenmede, modeli eğitmek ve maliyeti en aza indirmek için Gradient Descent gibi optimizasyon algoritmaları kullanıyoruz.
L1(y^,y)=i=0m(y(i)y^(i))L_1(\hat{y},y)=\sum_{i=0}^{m}(|y^{(i)}-\hat{y}^{(i)}|)
def L1(yhat, y):
"""
Argümanlar:
yhat -- m boyutunda bir vektör (tahmin edilen etiketler)
y -- m boyutunda bir vektör (doğru etiketler)
Dönüş değeri:
loss -- yanda tanımlanan L1 fonksiyonunun değeri
"""
loss = np.sum(np.abs(y - yhat))
return loss

🤸‍♂️ L2 Loss Fonksiyonu

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
Kayıp, modelin performansını değerlendirmek için kullanılır. Kayıp ne kadar büyükse, tahminlerin (ŷ) gerçek değerlerden (y) o kadar farklı olmasıdır. Derin öğrenmede, modeli eğitmek ve maliyeti en aza indirmek için Gradient Descent gibi optimizasyon algoritmaları kullanıyoruz.
L2(y^,y)=i=0m(y(i)y^(i))2L_2(\hat{y},y)=\sum_{i=0}^{m}(y^{(i)}-\hat{y}^{(i)})^2
def L2(yhat, y):
"""
Argümanlar:
yhat -- m boyutunda bir vektör(tahmin edilen etiketler)
y -- m boyutunda bir vektör(doğru etiketler)
Dönüş değeri:
loss -- yanda tanımlanan L1 fonksiyonunun değeri
"""
loss = np.sum((y - yhat) ** 2)
return loss

🏃‍♀️ Yayılma Fonksiyonnu Propagation Function

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
Parametreleri öğrenmek için "ileri" ve "geri" yayılma adımlarını yapmak.
Jw=1mX(AY)T\frac{\partial J}{\partial w}=\frac{1}{m}X(A-Y)^T
Jb=1mi=1m(a(i)y(i))\frac{\partial J}{\partial b}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(a^{(i)}-y^{(i)})
def propagate(w, b, X, Y):
"""
Cost fonksiyonunu ve gradient'leri hasaplamanın emplemantasyonu
Argümanlar:
w -- ağırlıklar, (num_px * num_px * 3, 1) boyutunda bir Numpy dizisi
b -- önyargı (bias), bir skalerdir
X -- (num_px * num_px * 3, örnek sayısı) boyutunda veriler
Y -- doğru etiket vektörü (kedi değilse 0, kediyse 1), (1, örnek sayısı) boyutunda
Dönüş değeri:
cost -- lojistik regresyon için negatif log olabilirlik cost'u
dw -- w'ye göre kaybın gradyanı, bu nedenle w ile aynı boyutta
db -- b'ye göre kaybın gradyanı, bu nedenle b ile aynı boyutta
"""
m = X.shape[1]
# İLERİ YAYILMA (X’DEN MALİYETE)
# aktivasyonu hesaplama
A = sigmoid( np.dot(w.T, X) + b )
# cost'u hesaplama
cost = - np.sum( Y * np.log(A) + (1-Y) * np.log(1 - A) ) / m
# GERİ YAYILMA (GRAD'ı BULMAK İÇİN)
dw = (np.dot(X,(A-Y).T))/m
db = np.sum(A-Y)/m
grads = {"dw": dw,
"db": db}
return grads, cost

💫 Gradyan İnişi Gradient Descent (Optimizasyon)

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
Amaç, maliyet fonksiyonunu J'yi en aza indirerek ω ve b'yi öğrenmektir.
w=wαdww=w-\alpha dw
α öğrenme hızıdır learning rate
def optimize(w, b, X, Y, num_iterations, learning_rate, print_cost = False):
"""
gradient descent algoritması çalıştırarak w ve b'yi optimize eder
Argümanlar:
w -- ağırlıklar, (num_px * num_px * 3, 1) boyutunda bir Numpy dizisi
b -- önyargı (bias), bir skalerdir
X -- (num_px * num_px * 3, kayıt sayısı) boyutunda veriler
Y -- doğru etiket vektörü (kedi değilse 0, kediyse 1), (1, örnek sayısı) boyutunda
num_iterations -- optimizasyon döngüsünün iterasyon sayısı
learning_rate -- gradient descent'in öğrenme hızı
print_cost -- True ise kaybı her 100 adım yazdırır
Dönüş değeri:
params -- ağırlıkları ve bias'ı içeren bir dictionary
grads -- cost fonksiyonuna göre ağırlıkları ve bias'ı içeren bir dictionary
costs -- optimizasyon esnasında bütün kayıp değerlerini içeren bir list, öğrenme eğrisini çizerken kullanılacak
"""
costs = []
for i in range(num_iterations):
# Cost ve gradient'ı hesaplama
grads, cost = propagate(w, b, X, Y)
# türevleri grad'lardan elde etme
dw = grads["dw"]
db = grads["db"]
# kuralı güncelleme
w = w - learning_rate*dw
b = b - learning_rate*db
# cost'ları kaydetme
if i % 100 == 0:
costs.append(cost)
# kaybı her 100 iterasyonda yazdırır (opsiyonel)
if print_cost and i % 100 == 0:
print ("Cost after iteration %i: %f" %(i, cost))
params = {"w": w,
"b": b}
grads = {"dw": dw,
"db": db}
return params, grads, costs

🕸 Basit Bir NN Temel Kod Parçları

2 katmanlı ağın fonksiyonları
Giriş katmanı, 1 gizli katman ve çıkış katmanı

🚀 Parametreleri Başlatma Initialization

👩‍🏫 Açıklama
👩‍🏫 Kod
W'leri ve b'leri başlatma konusunda, W'ler Simetriği kırma adına rastgele değerlerle başlatmalıyız, b'yi ise sıfır olarak başlatabiliriz.
def initialize_parameters(n_x, n_h, n_y):
"""
Argümanlar:
n_x -- giriş katmanının boyutu
n_h -- gizli katmanın boyutu
n_y -- çıkış katmanının boyutu
Dönüş değeri:
params -- parametreleri içeren bir:
W1 -- (n_h, n_x) boyutundaki ağırlıklar matrisi
b1 -- (n_h, 1) boyutundaki bias vektörü
W2 -- (n_y, n_h) boyutundaki ağırlıklar matrisi
b2 -- (n_y, 1) boyutundaki bias vektörü
"""
# değerleri küçültmek için 0.01 ile çarpma
W1 = np.random.randn(n_h,n_x) * 0.01
b1 = np.zeros((n_h,1))
W2 = np.random.randn(n_y,n_h) * 0.01
b2 = np.zeros((n_y,1))
parameters = {"W1": W1,
"b1": b1,
"W2": W2,
"b2": b2}
return parameters

⏩ İleri Yayılma

👩‍🏫 Açıklama
👩‍💻 Kod
Her katman giriş verilerini alır, aktivasyon fonksiyonuna göre işler ve sonraki katmana geçirir
def forward_propagation(X, parameters):
"""
Argümanlar:
X -- (n_x, m) boyutundaki giriş verileri
parameters -- parametreleri içeren dictionary (başlatma fonksiyonunun çıkış değeri)
Dönüş değeri:
A2 -- ikinci aktivasyonun sigmoid çıkışı
cache -- "Z1", "A1", "Z2" and "A2" değerlerini içeren dictionary
"""
# parameters'den parametreleri elde etme
W1 = parameters['W1']
b1 = parameters['b1']
W2 = parameters['W2']
b2 = parameters['b2']
Z1 = np.dot(W1, X) + b1
A1 = np.tanh(Z1)
Z2 = np.dot(W2, A1) + b2
A2 = sigmoid(Z2)
cache = {"Z1": Z1,
"A1": A1,
"Z2": Z2,
"A2": A2}
return A2, cache

🚩 Maliyet Fonksiyonu Cost

.👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
Çıkış katmanı nedeniyle ayarlanan tüm eğitimin loss fonksiyonlarının ortalaması
J=1mi=1m(y(i)log(a[2](i))+(1y(i)log(1a[2](i))))J=-\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(y^{(i)}log(a^{[2](i)}) + (1-y^{(i)}log(1-a^{[2](i)})))
def compute_cost(A2, Y):
"""
Formülde verilen cross-entropy maliyetini hesaplar
Argümanlar:
A2 -- ikinci aktivasyonun sigmoid çıkışı, (1, örnek sayısı) boyutunda
Y -- "true" etiket vektörü (1, örnek sayısı) boyutunda
Dönüş değeri:
cost -- formülde verilen cross-entropy maliyeti
"""
# örnek sayısı
m = Y.shape[1]
# cross-entropy maliyetini hesaplama
logprobs = np.multiply(np.log(A2), Y) + (1 - Y) * np.log(1 - A2)
cost = - np.sum(logprobs) / m
cost = float(np.squeeze(cost))
return cost

⏪ Geri Yayılma

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
Ağırlıkların uygun şekilde ayarlanması daha düşük hata oranlarını garanti eder ve modellemeyi genellemesini artırarak güvenilir kılar.
def backward_propagation(parameters, cache, X, Y):
"""
Daha önce verilen talimatları kullanarak geriye doğru yayılımı uygular
Argümanlar:
parameters -- parametrelerimizi içeren dictionary
cache -- "Z1", "A1", "Z2" and "A2" değerlerini içeren dictionary
X -- (2, örnek sayısı) boyutundaki giriş verileri
Y -- "true" etiket vektörü, (1, örnek sayısı) boyutunda
Dönüş değeri:
grads -- farklı parametrelere göre gradyanları içeren dictionary
"""
m = X.shape[1]
# parameters'dan W1 ve W2'yi elde etme
W1 = parameters['W1']
W2 = parameters['W2']
# cache'den A1 ve A2'yi elde etme
A1 = cache['A1']
A2 = cache['A2']
# Geri yayılma: calculating dW1, db1, dW2, db2 hesaplama
dZ2 = A2 - Y
dW2 = np.dot(dZ2, A1.T) / m
db2 = np.sum(dZ2, axis = 1, keepdims = True) / m
dZ1 = np.dot(W2.T, dZ2) * (1 - A1 ** 2)
dW1 = np.dot(dZ1, X.T) / m
db1 = np.sum(dZ1, axis = 1, keepdims = True) / m
grads = {"dW1": dW1,
"db1": db1,
"dW2": dW2,
"db2": db2}
return grads

🔃 Parametreleri Güncelleme

👩‍🏫 Açıklama
➗ Formül
👩‍💻 Kod
Gradient descent'i tamamlamak için öğrenme hızına bağlı olarak parametrelerin güncellenmesi
θ:=θαJθ\theta := \theta - \alpha \frac{\partial J}{\partial \theta}
def update_parameters(parameters, grads, learning_rate = 1.2):
"""
Daha önce verilen gradient descent güncelleme kuralını kullanarak parametreleri günceller
Argümanlar:
parameters -- parametrelerimizi içeren dictionary
grads -- gradyanlarımızı içeren dictionary
Dönüş değeri:
parameters -- güncellenmiş parametreleri içeren dictionary
"""
# "parameters"'dan parametreleri elde etme
W1 = parameters['W1']
b1 = parameters['b1']
W2 = parameters['W2']
b2 = parameters['b2']
# "grads"dan gradyanları elde etme
dW1 = grads['dW1']
db1 = grads['db1']
dW2 = grads['dW2']
db2 = grads['db2']
# Kuralı her parametre için güncelleme
W1 = W1 - learning_rate * dW1
b1 = b1 - learning_rate * db1
W2 = W2 - learning_rate * dW2
b2 = b2 - learning_rate * db2
parameters = {"W1": W1,
"b1": b1,
"W2": W2,
"b2": b2}
return parameters

🌞 Yazının Aslı